/so/stix/idl/io/telemetry/packets/stx_telemetry_shsd.pro