/so/stix.20220218/idl/io/telemetry/packets/stx_telemetry_shsd.pro