/yohkoh/ucon/idl/slater/acopy_test.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/box_maker.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/build_ssx.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/c2p.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/c2s.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/cbar.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/circle_cursor.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/comb_img.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_a2ap.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_a2c.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_c2a.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_c2h.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_c2p.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_h2c.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_p2ap.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_p2c.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/conv_polar2pixel.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/cp_fns_new.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/crp.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/ctblink.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/demo_disk3a.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/disk2_mo_new.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/draw_grid2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/draw_grid_2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/dry_rot.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/earth.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/earth_cursor.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/embed_arr.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/fig3.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/foreshort.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_ar.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_bin_wid.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_disk_coords.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_flare.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_loop.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_loop2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_mean_bin_siz.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_orbit.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_polar_bin_vals.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_polar_coords.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_pts.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_rect_coords.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_site.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_subarr2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_tapd.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/get_tracube.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_c0.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_c1.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_c2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_farnik.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_mk_lim_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_mk_lim_map2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_mk_ssc_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_mk_strip_file.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_sxt_prep.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_wang2fits.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/go_wteem.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/grid_cursor.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/hdcopy.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/jd2ex.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/ldoc.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/makarr.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_arc.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_close_vec.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_composite.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_compost.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_coord_arr.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_grid_coords.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_grid_coords2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_lim_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_lim_map2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_mo2_new.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_sfd_new.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_sphere.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_ssc_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_strip_file.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_sun_mosaic.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_ydb_list.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mk_ydbtape_new.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mo_job0.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mo_job1.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mostrip.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/movie_demo.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mplot_nar.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/mtv.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/p2c.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/panaloop.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/plot_clon.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/plot_pts.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/plot_sphere.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/polar_bins2img.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rd_fade.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rd_rig.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/read_wang.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/repvec.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rot_1d.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rot_3d.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rot_loop2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rot_pix2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rotreg.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/rotregcube.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/ruler.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/select_triplets.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/show_fade.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/sonyloop2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/sxt_grid_2.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/test.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/test_sak.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/tim2upos.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/tv_synop.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/ulytim2ints.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/vblink.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/video_test.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/wangcopy.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/wcontour.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/wrttcplog_test.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/wtv.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/ycopy.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/ydump.pro
/yohkoh/ucon/idl/slater/yoyo_man2.pro