/yohkoh/ucon/idl/schwartz/ave_cts2.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/back2fldata.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/chan_resp.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/e_l.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/eff_of_e.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/get_hxt_cal_widths.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/gt_sxs.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/plot_sxs.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/rd_hxt_flrlst.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/spex_env.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/sxs_ecal.pro
/yohkoh/ucon/idl/schwartz/xfem_grid.pro