/yohkoh/ucon/idl/hudson/MSSTA_GIF.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/acrim_reader.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/align1biggram.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/aos2ex.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ar_areas.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ar_spectrum.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/bcs_infil.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/bethe_heitler.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/blank0.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/bonehead_mass_estimate.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/born_again.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/boxlc_display.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/brem.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/burster_position.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/carol_jo.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/cc_offsets.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ch_boundaries.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ch_boundary.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/check_sfc_pnt.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/clos_tim.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/cube_fill.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/dag_index.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/dark_factor.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/day_in.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/days_til_next_solar_max.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/dec_shift.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/diff_scale.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/dsnfil_trim.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ecl_circles.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ecl_frac.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/eclipse_plotter.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ex2aos.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/feature_label.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/find_fast_data.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/first_wave.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/fit_inda.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/fit_possi4.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/fit_therm.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/fits_time.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/fix_sfd.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/forzones_old.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/fov_coords.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ftp_from_facom.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/get_flare_disk.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/get_pa.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/get_yohkoh_pos.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/glitch_tracker.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/go_hxt_hk_temps.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/go_pficc.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/goes8_reader.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/goes_converter.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/goes_reducer_old.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/goes_safe.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/good_hxa_scan.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/gr_summary_plot.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/gsfc_style.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/gtab_grep.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/h_c.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/h_vs_time.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/helio_foot.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hh_delete.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hori_var.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hotpix_fudge.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa2hel.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_limbs.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_limbs2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_show.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_show2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_sunc.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_sunc2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxa_sxt.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_back.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_background.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_eff.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_fans.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_hk_temp.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_possi4.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_powl.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_prob.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_spec_driver.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_spectra.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_summer.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_survey.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_teem.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_temps.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hxt_time_comparer.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/hydro_corona.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/imreb.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/imshift.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/iru_offs.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/land_lemen.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/lay1gkm.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/limb2disk.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/limb_survey.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/limb_trace.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/line_reset.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/line_trace.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/log_deriv.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/loop_crawler.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/loughhead.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/marks2box.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/may_eclipse.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/may_eclipse_showpix.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/mercury_lemen.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/mercury_scanner.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/mercury_transit.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/mlso_reader.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/mlso_syn_reader.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/near_conj.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/nov93_eclipse.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/nov_eclipse.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/old_raster.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/op_mf2ws.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/orb_extrap.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/orbit_dn.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/orbit_input_time.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/over_the_limb.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/paint_pixels.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/parfit.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/patrol_order.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pfi_cent.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pfi_eclipse.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pfi_totalizer.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pinch_plasma.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pinhole_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pmm2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/pr_tables.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/preflare_search.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/print_ogsel.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/print_op.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/prom_on_disk.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/protractor.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quartile.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quickatt.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quickdark_old.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quickdrift.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quicklimb.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quickstray_old.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/quit.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/radio_flux.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/rat2powl.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/rat2powl2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/rat2therm.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/rat2therm2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/read_hxt_cal.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/reconcile_sfd.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/reconcile_sfd_infil.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/res_ffi.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sacpeak_image.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sfd_diff.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sfd_phot.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sfd_tek.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sfr_totalizer.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/shifter_dm.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/simple_tv2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/slofo.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/slope_temp.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/soho_coords.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/spartan_planner.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sphere_dist.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/spotter.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ss_symm.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/stat_map.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/statsum.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/stirling_approx.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/str2int.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/stray_corr.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/stt_plot.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sum_fluxes.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sw_elapsed_time.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sw_vel_model.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxs_eff.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt2pos.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_coverage.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_deline.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_drdt.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_eclipse.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_hyst.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_obs_coord_ecl.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_powl_ebar.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_rpaxy.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/sxt_therm_ebar.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/synop_3_rots.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/tangent_height.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/teem_bit.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/term_att_check.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/term_image_id.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/term_list.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/term_review.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/term_score.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/test_att.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/thermal_kev.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/thermal_power.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/thick_ffi.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/thickal_index.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/thinal_index.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/thomas_goes.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/tidy_data.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/toban_boxes.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/u_fem_plotter.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/ulysses_fem.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/unit_dem.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/wbs_db.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/wbs_decomp.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/were_there_false_flares.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/which_filt.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/wind_loiter.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/with_int.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/with_int_disk.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/withbroe.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/wl_averager.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/wl_cube_ii.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/x_lum.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/xbugle.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/z2gif.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/zoom_cont.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/zoom_cont2.pro
/yohkoh/ucon/idl/hudson/zs_cont.pro