/yohkoh/ucon/idl/bruner/chkterm.pro
/yohkoh/ucon/idl/bruner/today.pro