/soho/mdi/idl/egse/4x4_dark.pro
/soho/mdi/idl/egse/4x4_display.pro
/soho/mdi/idl/egse/4x4_special.pro
/soho/mdi/idl/egse/RealTimePlots.pro
/soho/mdi/idl/egse/align.pro
/soho/mdi/idl/egse/align1.pro
/soho/mdi/idl/egse/align2.pro
/soho/mdi/idl/egse/align2w.pro
/soho/mdi/idl/egse/anafocus.pro
/soho/mdi/idl/egse/anaiss.pro
/soho/mdi/idl/egse/anal_ptrack.pro
/soho/mdi/idl/egse/autoplot.pro
/soho/mdi/idl/egse/ave_hk_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/cal_log.pro
/soho/mdi/idl/egse/calc_loi_roll.pro
/soho/mdi/idl/egse/ccd_temps.pro
/soho/mdi/idl/egse/checkcrop.pro
/soho/mdi/idl/egse/checkip_subs.pro
/soho/mdi/idl/egse/chk_crop.pro
/soho/mdi/idl/egse/chk_hk.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkalg2.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkalign.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkalign2.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkalign3.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkawimg.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkffscl.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkirbin.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkpurtab.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkrblr.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkrwimg.pro
/soho/mdi/idl/egse/chktwavg.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkvldc.pro
/soho/mdi/idl/egse/chkvwimg.pro
/soho/mdi/idl/egse/close_tfr.pro
/soho/mdi/idl/egse/convert_hk.pro
/soho/mdi/idl/egse/craig.pro
/soho/mdi/idl/egse/decode_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/disp_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/disploi_mon5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/dopp_roll.pro
/soho/mdi/idl/egse/dpc_summary.pro
/soho/mdi/idl/egse/fits_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/get1hk_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/get5.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_hk.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_hk_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_hk_mnem.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_hk_tagname.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_hr.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_image.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_tf_rec.pro
/soho/mdi/idl/egse/get_tty_type.pro
/soho/mdi/idl/egse/getdp.pro
/soho/mdi/idl/egse/go_mdi_sum.pro
/soho/mdi/idl/egse/go_mk_hk_map.pro
/soho/mdi/idl/egse/hex.pro
/soho/mdi/idl/egse/hk_summary_type.pro
/soho/mdi/idl/egse/hkplot.pro
/soho/mdi/idl/egse/hkplot_dpm.pro
/soho/mdi/idl/egse/hkplot_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/hr_dbf.pro
/soho/mdi/idl/egse/hr_display.pro
/soho/mdi/idl/egse/hr_top.pro
/soho/mdi/idl/egse/hx.pro
/soho/mdi/idl/egse/idlsave.pro
/soho/mdi/idl/egse/ip_memtst.pro
/soho/mdi/idl/egse/ipcom.pro
/soho/mdi/idl/egse/linelabel.pro
/soho/mdi/idl/egse/list_tfi.pro
/soho/mdi/idl/egse/lt_eval.pro
/soho/mdi/idl/egse/lt_eval2.pro
/soho/mdi/idl/egse/lt_eval3.pro
/soho/mdi/idl/egse/makecrop.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdi_comp_eff.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdi_display.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdi_plots.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdi_plots0.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdi_summary.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdi_summary_sub1.pro
/soho/mdi/idl/egse/mdifocus.pro
/soho/mdi/idl/egse/mk_hk_map.pro
/soho/mdi/idl/egse/mk_tfi.pro
/soho/mdi/idl/egse/mmap_imgnum.pro
/soho/mdi/idl/egse/mon_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/monitor_center.pro
/soho/mdi/idl/egse/monitor_center_old.pro
/soho/mdi/idl/egse/new_hkplot.pro
/soho/mdi/idl/egse/nimg_in_tfr.pro
/soho/mdi/idl/egse/p1.pro
/soho/mdi/idl/egse/pl_monitor_center.pro
/soho/mdi/idl/egse/plot.pro
/soho/mdi/idl/egse/plot_hk_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/plotfocus.pro
/soho/mdi/idl/egse/plotgrid.pro
/soho/mdi/idl/egse/plotiss_save.pro
/soho/mdi/idl/egse/pr_hk_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/pr_sci5k_heads.pro
/soho/mdi/idl/egse/proc_vldc.pro
/soho/mdi/idl/egse/quick_hkplot.pro
/soho/mdi/idl/egse/rc.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_fitslog.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_hist_dbase.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_hk.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_lev0log.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_obs4.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_pkt_head.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_snlog.pro
/soho/mdi/idl/egse/rd_strip_heads.pro
/soho/mdi/idl/egse/rdhr.pro
/soho/mdi/idl/egse/rdhrold.pro
/soho/mdi/idl/egse/rdmdiimg.pro
/soho/mdi/idl/egse/rdtfr.pro
/soho/mdi/idl/egse/rdtfr0.pro
/soho/mdi/idl/egse/rdtfr2.pro
/soho/mdi/idl/egse/redo_mon_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/roger.pro
/soho/mdi/idl/egse/rt_display.pro
/soho/mdi/idl/egse/rt_display2.pro
/soho/mdi/idl/egse/rt_display_3.pro
/soho/mdi/idl/egse/rt_display_old.pro
/soho/mdi/idl/egse/rtd.pro
/soho/mdi/idl/egse/rtplot.pro
/soho/mdi/idl/egse/sci5k_summary.pro
/soho/mdi/idl/egse/scird.pro
/soho/mdi/idl/egse/seq_frame_info.pro
/soho/mdi/idl/egse/seq_frame_stats.pro
/soho/mdi/idl/egse/set_sci160k_dir.pro
/soho/mdi/idl/egse/sharpfocus.pro
/soho/mdi/idl/egse/sharpness.pro
/soho/mdi/idl/egse/strip_heads.pro
/soho/mdi/idl/egse/t.pro
/soho/mdi/idl/egse/t1.pro
/soho/mdi/idl/egse/t2.pro
/soho/mdi/idl/egse/t3.pro
/soho/mdi/idl/egse/t4.pro
/soho/mdi/idl/egse/t5.pro
/soho/mdi/idl/egse/t5sav.pro
/soho/mdi/idl/egse/tfr_decom.pro
/soho/mdi/idl/egse/tfr_summary.pro
/soho/mdi/idl/egse/tfr_summary2.pro
/soho/mdi/idl/egse/trap_check.pro
/soho/mdi/idl/egse/vm.pro
/soho/mdi/idl/egse/xcheckip.pro
/soho/mdi/idl/egse/xcheckip_event.pro
/soho/mdi/idl/egse/xdisp_sci5k.pro
/soho/mdi/idl/egse/xdisp_tfr.pro
/soho/mdi/idl/egse/xhkplot.pro
/soho/mdi/idl/egse/xhkplot_event.pro
/soho/mdi/idl/egse/xread_hist.pro
/soho/mdi/idl/egse/xwrite_hist.pro
/soho/mdi/idl/egse/zpb0r.pro