/soho/lasco/idl/display/bias/cbias.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/copy2tmp.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/find_eq.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/get_bias.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/get_cdrom.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/get_pc.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/get_pc4cd.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/mk4bias.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/plotbias.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/plt_bias.pro
/soho/lasco/idl/display/bias/svdfitg.pro