/soho/gen/idl/util/add_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/check_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/def_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/del_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/get_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/list_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/prg_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/query_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/text_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/write_anomaly.pro
/soho/gen/idl/util/xreport.pro
/soho/gen/idl/util/xreport_edit.pro