/soho/eit/idl/obsolete/catrd_daily.pro
/soho/eit/idl/obsolete/eit_catrd_obsolete.pro
/soho/eit/idl/obsolete/eit_catrds.pro
/soho/eit/idl/obsolete/eit_degrid_fft.pro
/soho/eit/idl/obsolete/eit_eff_area.pro
/soho/eit/idl/obsolete/eit_witness.pro
/soho/eit/idl/obsolete/plot_eit_area.pro
/soho/eit/idl/obsolete/plot_eit_entrance.pro
/soho/eit/idl/obsolete/plot_eit_filters.pro
/soho/eit/idl/obsolete/plot_eit_flux.pro
/soho/eit/idl/obsolete/plot_eit_mirror.pro
/soho/eit/idl/obsolete/plot_eit_response.pro