/so/stix.20220218/idl/processing/bg/stx_background_monitor.pro
/so/stix.20220218/idl/processing/bg/stx_background_monitor_geometry.pro
/so/stix.20220218/idl/processing/bg/stx_background_monitor_geometry_plot.pro