/so/stix.20220218/idl/io/telemetry/stx_telemetry_reader.pro
/so/stix.20220218/idl/io/telemetry/stx_telemetry_reader__define.pro
/so/stix.20220218/idl/io/telemetry/stx_telemetry_writer.pro
/so/stix.20220218/idl/io/telemetry/stx_telemetry_writer__define.pro