/sdo/gen/idl/attitude/sdo_master_pointing2genx.pro