/sdo/aia/beta/aia2wcsmin.pro
/sdo/aia/beta/aia_prep.pro
/sdo/aia/beta/aia_reg.pro
/sdo/aia/beta/aia_snapset.pro
/sdo/aia/beta/aia_superprep.pro
/sdo/aia/beta/aiapointing.pro
/sdo/aia/beta/index2mpo.pro