/radio/fhnw/idl/obsolete/io/ascii_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/ascii_write.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/columns_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/fortran_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/mdispread.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/mdispwrite.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/newsca_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/radio_spectro_fits_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/ragfitsread.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/ragfitswrite.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/rapp_get_spectrogram.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/read_data_byte.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/readvmsrec.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/sb4_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/sb4_write.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/sca_read.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/sca_read_vms.pro
/radio/fhnw/idl/obsolete/io/sca_write.pro