/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_db__define.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_db_server.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_last_update.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_list.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_purge.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_search.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_server.pro
/radio/eovsa/idl/catalog/eovsa_update.pro