/hinode/eis/idl/atest/hwarren/eis_three_pointing/eis_three_pointing.pro