/hinode/eis/idl/analysis/eis_clean_windata.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_cr_checker.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_data__getwindata.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_data__getwinheader.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_despike.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_get_iwin.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_getdata.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_getlambda.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_getmoments.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_prep_clean_crs.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_prep_med_fill.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_prep_residual_wps.pro
/hinode/eis/idl/analysis/eis_slit_width.pro
/hinode/eis/idl/analysis/fig_tsmean.pro
/hinode/eis/idl/analysis/mk_eis_map.pro
/hinode/eis/idl/analysis/xmoment.pro