/radio/eovsa/idl/util/eovsa_anytim2miriad.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_cmd_struct2ascii.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_filedb_update.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_init.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_miriad2anytim.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_read_tsystxt.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_stime2miriad.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_tsys_rd.pro
/radio/eovsa/idl/util/eovsa_wrt_pfdb.pro